گواهینامه

گواهینامه ها و عضویت در انجمن ها

گواهینامه انجمن مهندسی دریایی ایران
گواهینامه انجمن مهندسی دریایی ایران
گواهینامه انجمن هیدروگرافی ایران
گواهینامه عضویت در انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران
گواهی جامعه مهندسان نقشه بردار ایران
گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان نقشه بردار ایران
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران
گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران
ایزو
گواهینامه HSE-MS
ایزو2
گواهینامه ISO 9001:2008
ایزو4
گواهینامه OHSAS 18001:2007
ایزو3
گواهینامه ISO 14001:2004
دانش بنیان
تاییدیه شرکت دانش بنیان