گواهینامه

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه انجمن مهندسی دریایی ایران
گواهینامه انجمن مهندسی دریایی ایران
گواهینامه انجمن هیدروگرافی ایران
گواهینامه عضویت در انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران
گواهی جامعه مهندسان نقشه بردار ایران
گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان نقشه بردار ایران
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران
گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران
HSE-MS-مهندسین مشاور دریا نقشه
گواهینامه HSE-MS
گواهینامه ایزو-Iso- دریا نقشه
گواهینامه ISO 9001:2015
گواهینامه ایزو- شرکت دریانقشه
گواهینامه ISO 45001:2018
iso 14001-گواهینامه- مهندسین مشاور دریانقشه
گواهینامه ISO 14001:2015
دانش بنیان
تاییدیه شرکت دانش بنیان
لوح تقدیر
تقدیرنامه سازمان بنادر
لوح سپاس
روز جهانی هیدروگرافی
تقدیرنامه